nl

  • NL
  • FR

EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST

Belangrijke opmerking: bij aankoop van een PASS-abonnement met automatische hernieuwing, wordt de overeenkomst na het verstrijken van de geldigheidsduur van de aangekochte PASS automatisch verlengd voor een identieke geldigheidsduur, tenzij de Abonnee zijn abonnement wenst op te zeggen en ELEVEN hiervan schriftelijk op de hoogte brengt uiterlijk twee (2) werkdagen vóór het verstrijken van de geldigheidsduur.

KLIK HIER OM DE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST TE DOWNLOADEN

INHOUDSTAFEL
0 BEDRIJFS -EN CONTACTINFORMATIE
1 ABONNEMENTSDIENSTEN
2 DEFINITIES
3 PASS-ABONNEMENTEN
4 TOEGESTAAN GEBRUIK
5 BETAALMETHODEN
6 DE INNING VAN DE BETALINGEN EN DE AUTOMATISCHE HERNIEUWING VAN DE PASS-ABONNEMENTEN
7 HERROEPINGSRECHT
8 VERPLICHTINGEN VAN DE ABONNEE
9 INHOUD
10 PRIVACYBELEID
11 OPZEGGING VAN HET PASS-ABONNEMENT
12 VERBREKING VAN DEZE EULA
13 SCHADEVERGOEDING
14 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
15 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
16 ALGEMEENHEDEN
17 KLANTENSERVICE
18 WATCH TOGETHER

 

0 BEDRIJFS -EN CONTACTINFORMATIE

Eleven Sports België / Luxemburg
Auguste Reyerslaan 70 , 1030 Schaarbeek
info@elevensports.be
03/ 226.16.99
BE0629.964.916

HERNIEUWING EN OPZEGGING VAN HET PASS-ABONNEMENT

De Abonnee kan zich tegen de hernieuwing van zijn automatisch hernieuwbare PASS-abonnement verzetten door ELEVEN hiervan schriftelijk in kennis te stellen, en dit uiterlijk twee (2) werkdagen voorafgaand aan de hernieuwing van het PASS-abonnement. De Abonnee in kwestie zal toegang blijven krijgen tot, en gebruik kunnen maken van de relevante Abonnementsdiensten tot het einde van de geldigheidsperiode van het gekochte PASS-abonnement waarbinnen deze schriftelijke opzegging aan ELEVEN gebeurt, waarna de Abonnementspas wordt stopgezet. Om enige twijfel uit te sluiten, en ongeacht de datum waarop de schriftelijke opzegging voorafgaand aan de hernieuwing van het PASS-abonnement aan ELEVEN wordt verstuurd, zal er geen terugbetaling gebeuren, noch credits worden gegeven met betrekking tot een dergelijke opzegging door een Abonnee, tenzij ELEVEN hier anders over oordeelt. Daarnaast kan de Abonnee ook na de automatische hernieuwing van zijn PASSabonnement, zijn PASS-abonnement op elk ogenblik zonder vergoeding opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand voor een maandelijks hernieuwbaar PASS-abonnement, dan wel met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor een jaarlijks hernieuwbaar PASS-abonnement. Indien de Abonnee zijn PASS-abonnement opzegt na een automatische hernieuwing van zijn PASSabonnement, zal er een pro rata terugbetaling van de aankoopprijs van het PASSabonnement door ELEVEN verschuldigd zijn voor het gedeelte van de betaalde periode die de toepasselijke opzegtermijn overschrijdt. Indien de opzegtermijn echter start voor en een einde neemt na een nieuwe automatische hernieuwing van het PASS-abonnement, wordt de opzegging door de Abonnee geacht een verzet te zijn tegen deze nieuwe automatische hernieuwing, waardoor het PASS-abonnement een einde neemt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan deze nieuwe automatische hernieuwing. In dat geval zal er geen grond voor terugbetaling, noch voor credits zijn. De Abonnee dient ELEVEN op de hoogte te brengen van het verzet tegen de hernieuwing door op de voorziene annulatieknop te drukken. Deze vind je terug door in te loggen via www.elevensports.be, door te klikken op ‘MEER’, klik vervolgens op “ACCOUNT”, dan op “ABONNEMENTEN”. Onder jouw huidige abonnement staat er “ANNULEREN”. Eens je daarop geklikt hebt, zal de volgende betaling niet meer doorgaan en jouw abonnement stoppen na jouw termijn. Als je je abonnement hebt afgesloten via een van onze mobiele apps, dien je je abonnement stop te zetten via de Google Play Store of de Apple Store. Na de automatische hernieuwing, dient de Abonnee ELEVEN schriftelijk op de hoogte te brengen van de opzegging van het PASS-abonnement door het sturen van een e-mail aan de Customer Support via het adres info@elevensports.be of info@elevensports.lu. Niet-hernieuwbare PASS-abonnementen kunnen niet worden stopgezet.

1 ABONNEMENTSDIENSTEN

1.1 De Eleven Sports Network live streaming-dienst is een abonnement gebaseerde online dienst waarmee Abonnees voor een bepaalde periode via bepaalde internet-aangesloten televisietoestellen, pc’s en andere internet-verbonden apparaten toegang krijgen tot, en begrijpelijke ontvangst en beelden ontvangen van de via internet lineair gestreamde ELEVEN-kanalen, alsook kunnen gebruikmaken van alle gerelateerde en verbonden eigenschappen, functionaliteiten, gebruikersinterfaces en Inhoud (“Abonnementsdiensten”).

1.2 De Abonnementsdiensten worden te koop aangeboden en geleverd door Eleven Sports Network Ltd (“ELEVEN“). Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst (“EULA“) regelt de aankoop van, de toegang tot en het gebruik van de Abonnementsdiensten die ELEVEN van tijd tot tijd te koop aanbiedt, en vormen een aanvulling op de voorwaarden die vermeld staan op de ELEVEN-website van waaruit de Abonnementsdiensten worden aangeboden; deze website-voorwaarden zijn hierin opgenomen door middel van verwijzing. ELEVEN behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken, de EULA te wijzigen of te herzien zonder voorafgaande kennisgeving aan de Abonnees. De Abonnee zal van een wijziging van deze EULA op de hoogte worden gesteld, waarna deze van toepassing zal zijn. Onverminderd het recht van de Abonnee om de Abonnementsdiensten op te zeggen (zie hieronder Artikel 10), worden belangrijke wijzigingen aan de EULA echter pas van toepassing 30 dagen na kennisgeving hiervan of, wat Abonnementsdiensten betreft die jaarlijkse worden hernieuwd, na de eerstvolgende hernieuwing. Indien de bepalingen van de EULA met betrekking tot de Abonnementsdiensten in strijd zijn met de website-voorwaarden, dan hebben de voorwaarden van de EULA voorrang.

1.3 De Abonnementsdiensten zijn enkel toegankelijk vanuit België en Luxemburg, en zijn beperkt tot Abonnees met een bonafide geregistreerd facturatieadres in België of Luxemburg. ELEVEN verschaft geen enkele garantie dat de ELEVEN-zenders of enige Inhoud opgenomen in de Abonnementsdiensten geschikt zijn voor, of anderszins mogen of kunnen worden bekeken in een ander land.

1.4 De Abonnee erkent dat hij de EULA heeft gelezen en begrijpt, en aanvaardt onherroepelijk en onvoorwaardelijk hieraan gebonden te zijn. Hij garandeert ELEVEN dat hij 18 jaar of ouder is, en voldoet aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen die hem wettelijk binden aan de EULA.

1.5 ELEVEN heeft een contract afgesloten met een derde partij (momenteel Endeavor Streaming, Inc) om de Abonnementsdiensten (met inbegrip van, maar zonder hiertoe te zijn beperkt, het PASS-abonnement) te exploiteren en beheren. De betalingsverwerkingsdiensten met betrekking tot de Abonnementsdiensten worden geleverd door Endeavor Streaming Ltd., een dochteronderneming van Endeavor Streaming Inc. die werkt voor rekening en in naam van Endeavor Streaming Inc., afhankelijk van de betaalmethode die werd gebruikt voor de aankoop van een PASS-abonnement.

1.6 De aankoop van, toegang tot en gebruik van de Abonnementsdiensten vereist eventueel software van derden die onderworpen is aan licenties van derden. De Abonnee die een PASS-abonnement koopt, erkent en gaat ermee akkoord dat hij van tijd tot tijd automatisch een bijgewerkte, downloadbare versie ontvangt van de Abonnementsdiensten en de hieraan verbonden software van derden.

2 DEFINITIES

2.1 “Gelieerde Onderneming” betekent iedere verbonden of geassocieerde vennootschap van ELEVEN, met inbegrip van hun respectievelijke opvolgers, toegewezen partijen, werknemers en agenten. Voor alle duidelijkheid, omvat dit Endeavor Streaming Inc. en Endeavor Streaming Ltd.

2.2 “Inhoud” betekent alle informatie, tekst, audio, muziek, software, stilstaande en bewegende beelden, grafieken, afbeeldingen, gegevens en alle andere materialen van welke aard ook.

2.3 “ELEVEN-zenders” betekent de programmazenders die momenteel bekend staan als ‘ELEVEN’ en ‘ELEVEN SPORTS’, en alle andere programmazenders die van tijd tot tijd door ELEVEN worden beschikbaar gesteld.

2.4 “Persoonsgegevens” betekent al dan niet echte gegevens over een persoon die kan worden geïdentificeerd:

(a) op basis van deze gegevens; of

(b) op basis van gegevens en andere informatie waartoe een partij toegang heeft of kan hebben.

2.5 “Abonnee” betekent iedere persoon die een persoonlijk Abonnementsdiensten-account heeft bij ELEVEN.

2.6 “PASS-abonnement” betekent de selectie van op looptijd gebaseerde Abonnementsdiensten die ELEVEN van tijd tot tijd aan haar Abonnees te koop aanbiedt.

3 PASS-ABONNEMENTEN

3.1 De Abonnementsdiensten worden aangeboden aan, en kunnen worden aangekocht door Abonnees in overeenstemming met en op basis van de PASS-abonnementen en deze EULA. De Abonnee die een PASS-abonnement aankoopt krijgt een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Abonnementsdiensten, en kan de ELEVEN-zenders bekijken via lineaire streaming over internet in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA, en dit enkel voor de geldigheidsduur van het PASS-abonnement dat de Abonnee heeft aangekocht. Met uitzondering van de voorgaande beperkte licentie, wordt geen enkel recht, titel of belang van welke aard ook overgedragen aan de Abonnee.

3.2 ELEVEN behoudt zich het onvoorwaardelijke recht voor om van tijd tot tijd de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan) te herzien, aan te passen of te wijzigen, met inbegrip van, maar zonder te zijn beperkt tot, de prijsmodellen, de betalingsopties en de aangeboden PASS-abonnementen. Onverminderd het recht van de Abonnee om de Abonnementsdiensten op te zeggen (zie hieronder Artikel 10), worden prijswijzigingen van de PASS-abonnementen na de kennisgeving hiervan aan de Abonnee van toepassing dertig (30) dagen na de kennisgeving voor maandelijks hernieuwbare PASS-abonnementen of vanaf de eerstvolgende hernieuwing voor PASS-abonnementen die jaarlijks worden hernieuwd.

3.3 De beschikbaarheid van de Abonnementsdiensten kan worden beïnvloed door een aantal factoren met inbegrip van, maar zonder te zijn beperkt tot, wedstrijdvertragingen of -annuleringen, toepassing van wetten en regelgeving, gerechtelijke beslissing of rechterlijk bevel, technische problemen of netwerkvertragingen en herschikking van de programmatie. Onverminderd de naleving van andere bepalingen van deze EULA, kan ELEVEN, in het geval de toegang van de Abonnee tot de Abonnementsdiensten tijdens de geldigheidsperiode van zijn PASS-abonnement, fysiek is onderbroken of opgeschort, of anders tijdelijk niet beschikbaar is, zonder dat de reden hiertoe aan de Abonnee kan worden toegeschreven, naar eigen goeddunken deze Abonnee een compensatie verlenen (met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, een pro-rata terugbetaling van de aankoopprijs van het PASS-abonnement, een extra verlenging van het PASS-abonnement, credits, enz.).

3.4 De aanmaak van een Abonnementsdiensten-account is een voorwaarde voor de aankoop van een PASS-abonnement. De Abonnee moet ELEVEN correcte en volledige persoonlijke informatie verschaffen met het oog op de aankoop van een PASS-abonnement, met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, naam, adres, telefoonnummers, emailadres, geboortedatum, creditcard/bankkaart/PayPal-informatie, facturatieadres en alle andere informatie die ELEVEN van tijd tot tijd nodig kan hebben. De Abonnee moet ELEVEN onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van elke wijziging van zijn Persoonsgegevens. ELEVEN behoudt zich het onvoorwaardelijke recht voor om iedere creatie van een Abonnementsdiensten-account en/of vooropgestelde aankoop van een PASS-abonnement te weigeren of te verwerpen, indien de creatie of vooropgestelde aankoop de EULA zou schenden of het gevolg zou zijn van, of zou leiden tot, fraude.

3.5 Elke Abonnementsdiensten-account is een single-user account. De Abonnee zal geen enkele derde toestaan of toelating geven om de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan) aan te kopen, er toegang toe te hebben of er gebruik van te maken door middel van zijn Abonnementsdiensten-account. Het is niet mogelijk noch toegelaten om de Abonnementsdiensten gelijktijdig te gebruiken op meer dan één apparaat. De Abonnee kan toegang krijgen tot, en gebruik maken van de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan) via maximaal vier (4) geregistreerde apparaten. Hij mag ieder geregistreerd apparaat wijzigen of vervangen door een ander apparaat door in te loggen op zijn Abonnementsdiensten-account.

3.6 De Abonnee kan een upgrade aanvragen van het PASS-abonnement dat hij heeft aangekocht door contact op te nemen met de Customer Support op het adres info@elevensports.be of info@elevensports.lu. ELEVEN behoudt zich het onvoorwaardelijke recht voor om naar eigen goeddunken, een dergelijk verzoek te aanvaarden of te verwerpen, en dit zonder enige verplichting om de eventuele reden(en) voor een dergelijke afwijzing op te geven. 

4 TOEGESTAAN GEBRUIK

4.1 De aankoop van, de toegang tot en het gebruik van de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan) is uitsluitend beperkt tot eigen, persoonlijk en residentieel gebruik. 

4.2 De Abonnee zal de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan) niet aankopen, noch toegang nemen tot, noch gebruiken voor enig ander doeleinde, of op een manier die in strijd zou zijn met wat voorafgaandelijk werd bepaald als toegestane gebruik, zoals onder andere commerciële doeleinden. Hij zal evenmin de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan) tonen aan een open groep van mensen die zich bevinden in een plaats buiten zijn privéwoning, met inbegrip van en zonder beperkt te zijn tot bioscopen, theaters, tentoonstellingsruimten, showrooms, hotels, bars, clubs, pubs, restaurants of andere openbare ruimtes. De ontvangst of de verdere overdracht van Inhoud en het gebruik van de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan) op een dergelijke manier en/of voor dergelijke doeleinden is illegaal en vormt een schending van de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten en rechten van openbare uitvoering.

5 BETAALMETHODEN

5.1 De betaling voor de aankoop van een PASS-abonnement moet gebeuren door middel van een geldige en aanvaarde manier van betaling, zoals door ELEVEN nader omschreven (“Betalingsmethoden“).

5.2 De Abonnee kan een PASS-abonnement aankopen door de instructies te volgen op de pagina “Aankopen”, en door te klikken op de knoppen “Aanvaarden”, “Indienen” of andere, gelijksoortige knoppen. De Abonnee verstrekt ELEVEN alle relevante Persoonsgegevens (met inbegrip van facturatiegegevens). De Abonnee is aansprakelijk voor alle betalingen in verband met deze aankoop, vanaf het moment dat hij klikt op de knoppen “Aanvaarden”, “Indienen” of een andere, gelijksoortige knop.

5.3 Onder voorbehoud van clausule 6 hieronder, zal de Abonnee die een automatisch hernieuwbaar PASS-abonnement heeft aangekocht ELEVEN onherroepelijk en onvoorwaardelijk machtigen om elke betaling voor hernieuwing te innen door middel van de door hem geselecteerde betaalmethode, tenzij en totdat de Abonnee de betalingswijze verandert overeenkomstig de door ELEVEN bepaalde procedures, of de Abonnee de hernieuwing van zijn PASS-abonnement opzegt overeenkomstig deze EULA. 

5.4 Als een betaling (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot een storting) voor welke reden dan ook, niet geheel wordt betaald, behoudt ELEVEN zich het recht voor om de toegang tot en het gebruik van de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan) op te schorten totdat ELEVEN het volledige uitstaande bedrag heeft ontvangen. Niettegenstaande het voorgaande, blijft elke Abonnee verantwoordelijk voor alle uitstaande betalingen aan ELEVEN.

6 DE INNING VAN DE BETALINGEN EN DE AUTOMATISCHE HERNIEUWING VAN DE PASS-ABONNEMENTEN

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt het volledige bedrag voor een PASS-abonnement betaald in een enkele transactie op het moment van aankoop. De Abonnee heeft onmiddellijk na de betaling toegang tot, en kan gebruik maken van, de Abonnementsdiensten.

6.2 Niet-hernieuwbare PASS-abonnementen: de voorwaarden worden van kracht op de datum en het tijdstip van de aankoop, en de Abonnementsdiensten worden automatisch beëindigd na het verstrijken van de geldigheidsduur van het aangekochte PASS-abonnement. Dergelijke PASS-abonnementen worden niet automatisch hernieuwd.

6.3 Automatisch hernieuwbare PASS-abonnementen: de voorwaarden worden van kracht op de datum en het tijdstip van aankoop, en worden automatisch hernieuwd na het verstrijken van de geldigheidsduur van het aangekochte PASS-abonnement, en dit voor een identieke geldigheidsduur, tenzij de Abonnee zijn abonnement opzegt in overeenstemming met de bepalingen van deze EULA. 

6.4 De betaling voor elke hernieuwing van een automatisch hernieuwbaar PASS-abonnement worden automatisch geïnd door middel van de door de Abonnee gekozen betaalmethode, en dit op elk gewenst moment, hetzij op de vervaldag zelf, hetzij vóór de datum waarop de geldigheidsduur van het PASS-abonnement verstrijkt. 

6.5 Met betrekking tot het automatisch hernieuwbare PASS-abonnement moet het volledige bedrag worden betaald door middel van storting, waarbij het bedrag automatisch wordt geïnd door middel van de gekozen betaalmethode, en dit op elk gewenst moment, hetzij op de vervaldag zelf, hetzij vóór de datum waarop de geldigheidsduur van het PASS-abonnement verstrijkt.

6.6 Derde partij toeslag(en) kunnen worden toegepast op elke aankoop van een PASS-abonnement (met inbegrip van terugkerende betalingsinning) afhankelijk van de betaalmethode. De Abonnee is uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling van al deze derde partij toeslag(en). 

7 HERROEPINGSRECHT
7.1 Na de betaling voor de aankoop van Abonnementsdienst(en) beschikt de Abonnee over een 23 termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de Abonnementsdienst(en) werd(en) aangekocht, om de aankoop van de Abonnementsdienst(en) zonder opgave van redenen te herroepen.

7.2 Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door een kennisgeving te sturen naar ELEVEN per post naar het volgende adres Auguste Reyerslaan 70 , 1030 Schaarbeek of per e-mail info@elevensports.be. De Abonnee kan ook contact opnemen met de Klantenservice van ELEVEN via https://support.elevensports.be/hc/nl-be. Deze kennisgeving kan worden gedaan door ELEVEN een ingevuld herroepingsformulier te sturen dat is opgenomen als Bijlage bij deze EULA en ook hier beschikbaar is, of door het indienen van een andere expliciete verklaring van zijn/haar beslissing om de Abonnementsdienst(en) te herroepen.

7.3 Indien de Abonnee gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal ELEVEN alle van de Abonnee ontvangen betalingen met betrekking tot de relevante Abonnementsdienst(en) terugbetalen binnen 14 dagen. De terugbetaling zal gebeuren op het rekeningnummer waarmee de Abonnementsdienst(en) werd(en) aangekocht, tenzij de Abonnee anders heeft aangegeven.

8 VERPLICHTINGEN VAN DE ABONNEE

8.1 De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten uitgevoerd met het internet-verbonden apparaat dat hij gebruikt voor de aankoop, de toegang tot en het gebruik van de Abonnementsdiensten, met inbegrip van het nemen van adequate maatregelen voor de bescherming tegen spyware, malware, virussen en andere elektronische bedreigingen die het gebruik en/of de functionaliteit van de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan) omzeilen of er afbreuk aan doen.

8.2 De Abonnee koopt, krijgt toegang tot en gebruikt de Abonnementsdiensten in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten en regels, alsook met alle voorschriften en aanwijzingen van of namens ELEVEN hieromtrent. 

8.3 De Abonnee zal andere personen niet toelaten of helpen om (rechtstreeks of onrechtstreeks):

(a) Inhoud uit, afkomstig van, of verkregen via de Abonnementsdiensten te archiveren, downloaden, reproduceren, verdelen, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van te maken, te koop aanbieden, of te gebruiken (tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​op grond van deze EULA);

(b) de maatregelen ter beveiliging van de Inhoud van de Abonnementsdiensten te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, uit te schakelen, af te breken of tegen te gaan; gebruik te maken van robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot de Abonnementsdiensten; enige software of andere producten of processen die via de Abonnementsdiensten toegankelijk zijn, te decompileren, te reverse engineeren of te demonteren; op enigerlei wijze een code of product te plaatsen of de Abonnementsdiensten te manipuleren; of gebruik te maken van data mining, datavergaring of een extractiemethode met betrekking hiertoe; of

(c) materiaal ontworpen met het oog op het onderbreken, vernietigen of beperken van de functionaliteit van de elektronische software, hardware of telecommunicatieapparatuur gebruikt in het kader van de Abonnementsdiensten, met inbegrip van, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, softwarevirussen of enige andere computercode, bestand of programma, te uploaden, posten, e-mailen of op een andere manier te verzenden. 

ELEVEN behoudt zich het recht voor om de toegang van een Abonnee tot de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan) onmiddellijk te beëindigen, op te schorten, of te beperken indien de Abonnee in kwestie zich inlaat met één van de bovengenoemde handelingen, of illegaal of frauduleus gebruik maakt van de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan).

8.4 De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de geheimhouding van de login identificatie, de wachtwoord(en) en het persoonlijk identificatienummer van zijn Abonnementsdiensten-account, en zorgt ervoor dat deze informatie niet aan derden wordt bekendgemaakt. De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van zijn Abonnementsdiensten-account, ongeacht of deze activiteiten met zijn instemming en/of medeweten of op enige andere wijze worden uitgevoerd. De Abonnee zal ELEVEN onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van elke inbreuk op de beveiliging van de login identificatie, wachtwoord(en) en/of persoonlijk identificatienummer van zijn Abonnementsdiensten-account, en zal ten opzichte hiervan snel maatregelen treffen zoals eventueel door ELEVEN vooropgesteld. ELEVEN is hoe dan ook op geen enkel moment aansprakelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit een ongeautoriseerde toegang tot, of gebruikmaking van de Abonnementsdiensten-account en eventueel aangekocht PASS-abonnement.

8.5 ELEVEN behoudt zich het recht voor om de login identificatie, de wachtwoord(en) of het persoonlijk identificatienummer van een Abonnementsdiensten-account te weigeren, te wijzigen of te verwijderen indien ELEVEN deze naar eigen goeddunken beschouwt als zijnde ongepast of beledigend.

8.6 De Abonnee is als enige verantwoordelijk voor alle kosten voor toegang tot internet, gebruik van gegevens, mobiele kosten en/of andere kosten die gemaakt moeten worden met het oog op de aankoop, de toegang tot en het gebruik van de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan).

9 INHOUD

9.1 Alle auteursrechten, merken, handelsnamen, logo’s, dienstmerken en andere intellectuele of andere eigendomsrechten met betrekking tot de Inhoud opgenomen in, afkomstig van, of ontvangen via de Abonnementsdiensten zijn eigendom van ELEVEN, haar Gelieerde Ondernemingen en/of derde partijen die licentiegevers zijn. 

9.2 Geen enkele Abonnee wordt een licentie of recht toegekend, en de aankoop, toegang tot en het gebruik van de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan) mag niet worden uitgelegd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of recht om gebruik te maken van de merken, handelsnamen, logo’s of servicemerken die in de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan) verschijnen of zijn opgenomen.

9.3 Alle Inhoud opgenomen in, of toegankelijk via de Abonnementsdiensten wordt aangeboden op een “als is, waar is” en “zoals beschikbaar” basis, en de Abonnee erkent en gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de toegang ertoe en het bekijken ervan op eigen risico gebeurt. Ten aanzien van al de Inhoud, wijst ELEVEN uitdrukkelijk alle garanties af, van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, voor zover toegestaan ​​door de wet.

9.4 ELEVEN geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de programmatie (die is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving aan de Abonnee), nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de Inhoud opgenomen in, of toegankelijk via de Abonnementsdiensten, of dat gebreken in deze diensten zullen worden verbeterd, of dat deze Inhoud en de toegang ertoe foutloos en ononderbroken zal zijn of te allen tijde beschikbaar.

9.5 De Abonnee erkent en gaat er onherroepelijk mee akkoord dat:

(a) ELEVEN en zijn Gelieerde Ondernemingen geen controle hebben over de door derden aangeboden Inhoud, opgenomen in of toegankelijk via de Abonnementsdiensten, en onderschrijven, garanderen, noch aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor de programmering (die is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving aan de Abonnee), levering, uitvoering, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, integriteit, rechtmatigheid, of voor de kwaliteit van de inhoud aangeleverd door deze derde partij;

(b) Alle Inhoud die via de Abonnementsdiensten worden verstrekt of beschikbaar gesteld, zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die deze Inhoud heeft verstrekt, en ELEVEN en zijn Gelieerde Ondernemingen zijn de Abonnee op geen enkele manier verantwoordelijkheid verschuldigd voor de Inhoud die door een derde partij wordt aangeleverd en aldus wordt verstrekt of beschikbaar gesteld via de Abonnementsdiensten; en

(c) ELEVEN behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Abonnee, de toegang tot Inhoud aangeleverd door een derde partij, die opgenomen is in en toegankelijk is via de Abonnementsdiensten, te wijzigen, te weigeren, of te verwijderen met inbegrip van, maar niet beperkt tot Inhoud die ELEVEN naar eigen goeddunken beschouwt als zijnde lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk, verwerpelijk, of illegaal, of inbreuk maakt (of kan maken) op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

9.6 De beeldkwaliteit van de ELEVEN-zenders en de Inhoud aangeboden via de Abonnementsdiensten kunnen variëren van computer tot computer, en van toestel tot toestel, en kunnen worden beïnvloed door een aantal factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot beschikbare bandbreedte en internet verbindingssnelheden.

10 PRIVACYBELEID

Deze privacy- en cookieverklaring (“Privacy- en cookiebeleidverklaring”) legt uit hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en bekendgemaakt door partners van het Eleven Sports Network (ELEVEN) vermeld in de sectie “Gegevenscontrollers en gelieerde ondernemingen” hieronder (“ELEVEN SPORTS”, “ELEVEN”, “wij” of “onze”) en hoe we informatie verzamelen met behulp van cookies en gerelateerde technologieën. Het vertelt u ook hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze kunt bijwerken en beschrijft uw gegevensbeschermingsrechten, inclusief het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die we uitvoeren of, wanneer we om toestemming vragen, hoe u deze toestemming kunt intrekken. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, vindt u in de secties “Wat zijn mijn rechten” en “Intrekking van toestemming of andere oppositie tegen direct marketing”.

Deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid is van toepassing op persoonsgegevens die wij van u of over u verkrijgen wanneer u (i) alle internetsites die worden beheerd door ELEVEN en alle Apps die verwijzen naar deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid (gezamenlijk de “websites”) bezoekt; (ii) zich abonneert op onze Diensten, (iii) in interactie treedt met onze pagina’s, advertenties en klantendiensten op sociale media, of (iii) deelneemt aan onze evenementen, enquêtes of wedstrijden. ELEVEN treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerkingen die worden beschreven in deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid.

We kunnen bijkomende informatie over onze privacypraktijken verschaffen op andere momenten – bijvoorbeeld wanneer we u vragen persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een bepaalde dienst en wanneer dit ons zal helpen relevantere en tijdigere informatie te verstrekken.

We behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in onze praktijken en deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid. Indien we de manier waarop we uw persoonsgegevens behandelen, wijzigen, zullen we deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid bijwerken en u op de gepaste manier op de hoogte brengen. 

Welke gegevens verzamelen we ?

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens over u wanneer u in interactie treedt met ons en onze websites of applicaties en wanneer u zich abonneert op onze Diensten. We gebruiken deze gegevens om onze dienst op maat aan te passen teneinde hem relevanter te maken voor u, onze communicatie met u te personaliseren en u te verwijderen uit communicatie indien u niet heeft toegestemd met de ontvangst ervan. De gegevens omvatten:

• uw naam, gebruikersnaam en wachtwoord;

• uw geslacht;

• uw leeftijd/geboortedatum; 

• uw thuisadres, e-mailadres en telefoonnummer;

• uw betalingsgegevens, inclusief facturatie- en kredietkaartgegevens, wanneer u zich abonneert op onze Diensten of producten van ons koopt;

• uw voorkeuren inzake programma’s/evenementen/Sport;

• uw voorkeuren inzake marketing, waaronder eventuele toestemmingen die u ons heeft verleend;

• informatie in verband met de browser die of het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, zoals Internet Protocol-adressen (IP-adressen), de datum en het tijdstip waarop u de Site heeft bezocht, het soort internetbrowser en het besturingssysteem van uw computer, de verwijzingsbron, de lengte van het bezoek, paginaweergaven en navigatiepaden op de website;

• de video-inhoud die u bekijkt;

• uw interacties met pushmeldingen in e-mails en apps die we u hebben gezonden.

Welke gegevens ontvangen we van derden ?

We ontvangen geen informatie over u van derden.

Hoe gebruiken we deze informatie en wat is de rechtsgrond voor dit gebruik ? 

We gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Om een contract uit te voeren of om maatregelen te nemen die verbonden zijn aan een contract: dat is relevant wanneer u een aankoop doet, zich abonneert op onze Diensten of deelneemt aan een wedstrijd die wij organiseren. Dit omvat:

    o uw identiteit en uw naleving van onze dienstverleningsvoorwaarden verifiëren;

    o betalingen ontvangen;

    o indien u met een krediet- of bankkaart betaalt, doen we teneinde fraude te voorkomen ook een beroep op derden om de geldigheid te controleren van de bankcode, het rekeningnummer en het kaartnummer die u opgeeft (zie “Met wie zullen we deze gegevens delen” hieronder);

    o met u communiceren;

    o klantendiensten verlenen (bv. uw vragen en verzoeken behandelen) en diensten leveren of prijzen regelen;

    o we zullen uw gegevens gebruiken om producten en diensten die u heeft aangevraagd te leveren en te reageren op alle commentaren en klachten die u ons eventueel zendt

    o we gebruiken gegevens die u verschaft om eventuele klachten over onze website of onze Diensten die van u of van anderen worden ontvangen, te onderzoeken.

• Zoals vereist door Eleven Sports om zijn bedrijf uit te oefenen en zijn gerechtvaardigde belangen te behartigen; in het bijzonder:

    o volgen wij het gebruik van onze websites en onlinediensten op en gebruiken wij uw gegevens om ons te helpen onze inhoud, diensten en websites zowel online als offline te helpen controleren, verbeteren en beschermen;

    o gebruiken we gegevens die u verstrekt om onze website, producten of diensten voor u te personaliseren;

    o controleren we accounts van klanten om fraude, terrorisme, valse verklaringen, veiligheidsincidenten of misdaad te voorkomen, onderzoeken en/of melden overeenkomstig het toepasselijke recht;

    o zullen we gegevens voor zover nodig gebruiken in het kader van rechtsvorderingen, de naleving van regels, regelgevings- en onderzoeksdoeleinden (inclusief de verstrekking van deze informatie in het kader van rechts- of procesvoering); en

    o gebruiken we de gegevens van sommige personen om hen uit te nodigen deel te nemen aan marktonderzoek.

Wanneer u ons toestemming verleent:

    o zullen wij u direct marketing zenden met betrekking tot onze relevante producten en diensten of andere producten en diensten die worden geleverd door ons, met Eleven Sports verbonden ondernemingen en zorgvuldig geselecteerde partners;

    o installeren wij cookies en gebruiken wij soortgelijke technologieën in overeenstemming met deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid en de informatie die aan u wordt verschaft wanneer deze technologieën worden gebruikt – zie het onderstaande artikel over cookies;

    o zullen wij, bij andere gelegenheden waarbij we u om toestemming vragen, de gegevens gebruiken voor het doel dat we u op dat moment toelichten.

• Voor wettelijk vereiste doeleinden:

    o naar aanleiding van verzoeken van de overheid of rechtshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren.

Minderjarigen

Bezoekers jonger dan 16 jaar mogen zich niet abonneren op onze diensten en/of hun persoonsgegevens verstrekken op om het even welke van onze websites of applicaties. We vragen noch verzamelen bewust gegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar. We moedigen ouders en voogden aan om tijd online door te brengen samen met hun kinderen, deel te nemen aan de interactieve activiteiten van hun kinderen en ze te controleren.

Met wie zullen we deze gegevens delen ?

Verbonden ondernemingen:

We delen de informatie die we van en over u verzamelen met onze verbonden en dochterondernemingen teneinde u in staat te stellen toegang te verkrijgen tot de diensten en (met uw toestemming) ten behoeve van marketing. Een lijst met verbonden en dochterondernemingen vindt u aan het einde van deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid. Deze lijst kan van nu en dan worden gewijzigd en u hoort de site periodiek op wijzigingen te controleren. Onze verbonden ondernemingen en de werknemers van onze verbonden ondernemingen in onze IT-, marketing-, operaties- en klantenserviceafdelingen zullen uw gegevens gebruiken zoals beschreven wordt in deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid, onder andere om, indien dit door het toepasselijke recht vereist wordt, u informatie te zenden over producten en diensten of uw vraag te beantwoorden. We zullen uw persoonsgegevens delen met onze dochterondernemingen, waaronder buitenlandse dochterondernemingen, om u in staat te stellen toegang te verkrijgen tot de Diensten en de activiteiten die in deze verklaring worden vermeld uit te voeren. 

Dienstverleners:

Persoonsgegevens zullen ook worden gedeeld met externe dienstverleners, die ze namens Eleven Sports zullen verwerken voor de eerder aangegeven doeleinden. Deze derden omvatten onder andere providers van websitehosting, dienstverleners voor analyse van sociale media en voor marketing-e-mails, gegevensanalisten, websiteontwikkelaars, onderhoud, exploitanten van callcenters en identiteitscontroleurs zoals Urban Airship, Endeavor Streaming Inc en Fuel (een commerciële afdeling van Engine Partners UK LLP) om hen in staat te stellen ons te helpen onze Diensten te verbeteren, analysediensten te leveren en gerichte reclameberichten namens ons te verzenden. 

Regeringsautoriteiten:

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met regeringsautoriteiten en/of wetshandhavers indien vereist voor de bovenstaande doeleinden, indien wettelijk verplicht of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Verkoop, fusie of wijziging in de zeggenschap:

Ingeval de onderneming wordt verkocht of geïntegreerd met een andere onderneming, zullen uw gegevens worden meegedeeld aan onze adviseurs en eventuele adviseurs van de potentiële koper en zullen ze worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van de onderneming. 

Overdrachten

Opdat wij u in staat zouden kunnen stellen om toegang te verkrijgen tot de Diensten kunnen de gegevens die u ons verschaft of die wij verzamelen, worden doorgegeven of kan er toegang toe worden verkregen door entiteiten buiten de EER, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika. Wanneer gegevens worden doorgegeven buiten de EER, en wanneer ze worden doorgegeven aan een stakeholder of verkoper in een land waarvoor geen besluist omtrent het passend karakter is vastgesteld door de Europese Commissie, worden de gegevens passend beschermd door standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, een passend Privacyschild-certificaat of Bindende Bedrijfsvoorschriften voor de Verwerker van de verkoper. Een kopie van het mechanisme in kwestie kan ter beoordeling aan u worden verstrekt op verzoek aan support@elevensports.be

Welke rechten heb ik?

U heeft het recht ons te vragen om een kopie van uw persoonsgegevens; op verbetering, verwijdering of beperking van de (d.w.z. stopzetten van eventuele actieve) verwerking van uw persoonsgegevens; en om de persoonsgegevens die u ons verschaft voor een contract of met uw toestemming in een gestructureerde, machineleesbare vorm te verkrijgen, en om ons te vragen deze gegevens te delen met (over te dragen aan) een andere verwerkingsverantwoordelijke. Telkens wanneer wij een beroep doen op uw toestemming, zult u steeds in staat zijn die toestemming in te trekken, hoewel wij andere rechtsgronden kunnen hebben om uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden, zoals die welke omschreven worden in deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid. In sommige gevallen kunnen we zonder uw toestemming direct marketing zenden, wanneer we een beroep doen op onze gerechtvaardigde belangen. U heeft een absoluut recht om zich uit te schrijven op direct marketing of profilering die wij uitvoeren voor direct marketing, en dat te allen tijde. U kunt dat doen door de aanwijzingen in de communicatie te volgen, wanneer het om een elektronisch bericht gaat, of door contact met ons op te nemen a.d.h.v. de gegevens die worden vermeld in het onderstaande artikel Contact. Verder kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (met name wanneer wij de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, of wanneer we de gegevens gebruiken voor direct marketing). Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld indien persoonsgegevens van iemand anders zouden worden bekendgemaakt door aan uw verzoek te voldoen, of indien u ons vraagt gegevens te verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of waarvoor we dwingende gerechtvaardigde belangen hebben om ze te bewaren. Om een of meer van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons – of onze functionaris voor gegevensbescherming – aan de hand van de onderstaande gegevens. We zullen uw vragen behandelen binnen één maand na uw verzoek. Indien u met onopgeloste aandachtspunten zit, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit van de EU op het gebied van gegevensbescherming waar u woont, waar u werkt of waar de inbreuk volgens u kan hebben plaatsgevonden. Om betalingen te verwerken en een account in te stellen, is het verschaffen van gegevens verplicht: indien relevante gegevens niet worden verstrekt, zullen wij niet in staat zijn u toegang te verlenen tot de Diensten. Iedere andere verstrekking van uw gegevens is optioneel. 

Contact

We hopen dat we gevolg kunnen geven aan vragen die u mogelijk heeft over de wijze waarop we uw gegevens verwerken. Indien u vragen heeft over hoe we uw gegevens verwerken, zich wenst uit te schrijven op direct marketing of een van uw rechten wenst te bespreken, kunt u contact met ons opnemen via support@elevensports.be/info@elevensports.lu of door ons te schrijven op het onderstaande adres. 

Verwerkingsverantwoordelijken en verbonden ondernemingen

Hieronder staan onze contactgegevens en die van onze relevante verbonden ondernemingen: 

Relevante entiteit:

Verantwoordelijk voor:

Eleven Sports Network Limited (verwerkingsverantwoordelijke)

24 Grosvenor Hill

5th Floor

Londres, W1K 3QD

UK

https://elevensportsnetwork.com/

Alle andere activiteiten (zowel online als offline)

Eleven Sports Network Sp Zoo (verbonden verwerker)

Plac Europejski 2

00-844 Warschau

Polen

https://www.elevensports.pl/

Communicatie via e-mail met Poolse klanten.

Beantwoorden van vragen aan de klantenservice in Polen.

Eleven Sports Network NV (verbonden verwerker)

Boulevard Auguste Reyerslaan 70

1030 Brussels België

https://www.elevensports.be/

https://www.elevensports.lu/

Communicatie via e-mail met Belgische en Luxemburgse klanten.

Beantwoorden van vragen aan de klantenservice in België en Luxemburg.

Hoe lang zullen we uw gegevens bewaren?

Wanneer we registratiegegevens verwerken, doen we dat zolang uw account actief is of u een actieve gebruiker bent van onze sites en niet langer dan 7 jaar daarna.

Wanneer we persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketing of met uw toestemming, verwerken we de gegevens totdat u ons vraagt daarmee op te houden en voor een korte periode daarna (om ons in staat te stellen uw verzoeken uit te voeren). We registreren ook het feit dat u ons heeft gevraagd u geen direct marketing te zenden of uw gegevens voor onbepaalde tijd te verwerken, zodat we uw verzoek in de toekomst kunnen inwilligen.

Wanneer we persoonsgegevens verwerken:

    – voor de uitvoering van een overeenkomst tot het verrichten van diensten, bewaren we de gegevens 7 jaar; of

    – in het kader van een wedstrijd of enquête, bewaren we de gegevens tot 2 jaar 

na uw laatste interactie met ons. 

Cookies en soortgelijke technologieën

Wat zijn dat?

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat op uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde websites bezoekt. Als virtuele huissleutels ontgrendelen cookies het geheugen van een computer en stellen ze een website in staat gebruikers te herkennen wanneer ze terugkeren naar een site door deuren naar verschillende inhoud of diensten te openen. Net als een sleutel bevat een cookie op zich geen informatie, maar wanneer het wordt gelezen door een browser, kan het een website helpen de verleende dienst te verbeteren. Er worden ook andere trackingtechnologieën gebruikt die vergelijkbaar zijn met cookies en die pixeltags en tracking-URL’s kunnen omvatten.

Naar al deze technologieën wordt in deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid gezamenlijk verwezen als “Cookies”.

We gebruiken cookies van de volgende categorieën op onze website:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen op de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen diensten waar u om heeft gevraagd, zoals het onthouden van uw logingegevens of de artikelen in uw winkelwagen, niet worden verleend.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over hoe mensen onze Website gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics-cookies om ons te helpen begrijpen hoe klanten op onze site terechtkomen, erop browsen en er gebruik van maken en om aspecten aan te duiden die we kunnen verbeteren, zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens die door deze cookies worden bewaard, geven nooit persoonlijke gegevens weer waaruit uw individuele identiteit kan worden bepaald.

Functionaliteitscookies

Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u onze website bezoekt, taal- en zoekparameters zoals afmetingen, kleur of productlijn. Die kunnen dan worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter past bij uw selecties en om de bezoeken beter aangepast en aangenamer te maken. De informatie die deze cookies verzamelen, kan geanonimiseerd worden en ze kunnen uw browseractiviteiten op andere websites niet volgen.

Doelgroepgerichte cookies of reclamecookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw browsegedrag om reclame relevanter te maken voor u en uw interesses. Deze cookies worden enkel met uw toestemming achtergelaten. U kunt uw toestemming geven door de cookiebanner die wordt weergegeven op de landingspagina van onze website te sluiten of door op de website buiten de cookiebanner te browsen en op om het even welk element ervan te klikken. Houd er rekening mee dat we uw toestemming bijhouden met een technisch cookie; dus u krijgt de cookiebanner opnieuw te zien indien u cookies die op uw apparaten worden bewaard, verwijdert. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt te beperken en de doeltreffendheid van een reclamecampagne te helpen meten. De cookies worden doorgaans geplaatst door externe reclamenetwerken. Ze onthouden de websites die u bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen, zoals adverteerders. 

Cookies van sociale media

Deze cookies maken het u mogelijk om op sociale media zoals Facebook en Twitter te delen waar u op de website mee bezig bent geweest. Deze cookies vallen buiten onze invloed. Gelieve het privacybeleid in kwestie te raadplegen om te lezen hoe de cookies werken. Indien u cookies die zich al op uw computer bevinden, wilt verwijderen, gelieve dan het gedeelte voor hulp en ondersteuning van uw internetbrowser te raadplegen voor aanwijzingen over hoe u het bestand of de map die cookies bewaart, kunt vinden. Houd er rekening mee dat u door onze cookies te verwijderen of latere cookies te deactiveren mogelijk geen toegang kunt verkrijgen tot bepaalde gedeelten of functies van onze websites.

Hoelang gaan cookies mee ?

Doorgaans hebben cookies een maximale levensduur van 13 maanden.

Om meer te weten te komen over cookies, bezoekt u: www.allaboutcookies.org of www.youronlinechoices.eu, waar u meer informatie kunt vinden over reclame op basis van surfgedrag en onlineprivacy.

Gebruik van webbakens.

Sommige van onze webpagina’s kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekendstaan als webbakens (soms bekend als clear gifs of doorzichtige gifs) die ons laten tellen hoeveel gebruikers deze pagina’s hebben bezocht. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie, waaronder een cookienummer, het tijdstip en de datum van een paginaweergave en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt. Onze pagina’s kunnen ook webbakens van externe adverteerders bevatten. Die bakens bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens en worden enkel gebruikt om de doeltreffendheid van een bepaalde campagne te volgen. 

Portabiliteit EU

In overeenstemming met de EU-verordening betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoud heeft u als inwoner van de EU het recht op toegang tot inhoud van Eleven Sports in andere EU-landen. Om die te bieden, kunnen we:

• het land van uw vaste woonplaats verifiëren door gebruik te maken van de volgende gegevens die u ons verschaft:

    o betalingsgegevens (inclusief geregistreerd adres),

    o o IP-adres bij de registratie;

• gedurende de looptijd van uw abonnement op Eleven Sports uw IP-adres controleren en mogelijk aanvullende informatie vragen; 

• uw account blokkeren indien u een VPN gebruikt om het IP-adres te wijzigen.

11 OPZEGGING VAN HET PASS-ABONNEMENT

11.1 De Abonnee kan zich tegen de hernieuwing van zijn automatisch hernieuwbare PASS-abonnement verzetten door ELEVEN hiervan schriftelijk in kennis te stellen, en dit uiterlijk twee (2) werkdagen voorafgaand aan de hernieuwing van het PASSabonnement. De Abonnee in kwestie zal toegang blijven krijgen tot, en gebruik kunnen maken van de relevante Abonnementsdiensten tot het einde van de geldigheidsperiode van het gekochte PASS-abonnement waarbinnen deze schriftelijke opzegging aan ELEVEN gebeurt, waarna de Abonnementspas wordt stopgezet.

11.2 Om enige twijfel uit te sluiten, en ongeacht de datum waarop de schriftelijke opzegging voorafgaand aan de hernieuwing van het PASS-abonnement aan ELEVEN wordt verstuurd, zal er geen terugbetaling gebeuren, noch credits worden gegeven met betrekking tot een dergelijke opzegging door een Abonnee, tenzij ELEVEN hier anders over oordeelt.

11.3 Daarnaast kan de Abonnee ook na de automatische hernieuwing van zijn PASSabonnement, zijn PASS-abonnement op elk ogenblik zonder vergoeding opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand voor een maandelijks hernieuwbaar PASS-abonnement, dan wel met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor een jaarlijks hernieuwbaar PASS-abonnement. Indien de Abonnee zijn PASS-abonnement opzegt na een automatische hernieuwing van zijn PASS-abonnement, zal er een pro rata terugbetaling van de aankoopprijs van het PASS-abonnement door ELEVEN verschuldigd zijn voor het gedeelte van de betaalde periode die de toepasselijke opzegtermijn overschrijdt. Indien de opzegtermijn echter start voor en een einde neemt na een nieuwe automatische hernieuwing van het PASS-abonnement, wordt de opzegging door de Abonnee geacht een verzet te zijn tegen deze nieuwe automatische hernieuwing, waardoor het PASS-abonnement een einde neemt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan deze nieuwe automatische hernieuwing. In dat geval zal er geen grond voor terugbetaling, noch voor credits zijn.

11.4 De Abonnee dient ELEVEN op de hoogte te brengen van het verzet tegen de hernieuwing door op de voorziene annulatieknop te drukken. Deze vind je terug door in te loggen via www.elevensports.be, door te klikken op ‘MEER’, klik vervolgens op “ACCOUNT”, dan op “ABONNEMENTEN”. Onder jouw huidige abonnement staat er “ANNULEREN”. Eens je daarop geklikt hebt, zal de volgende betaling niet meer doorgaan en jouw abonnement stoppen na jouw termijn. Als je je abonnement hebt afgesloten via een van onze mobiele apps, dien je je abonnement stop te zetten via de Google Play Store of de Apple Store. Na de automatische hernieuwing, dient de Abonnee ELEVEN schriftelijk op de hoogte te brengen van de opzegging van het PASS-abonnement door het sturen van een e-mail aan de Customer Support via het adres info@elevensports.be of info@elevensports.lu.

11.5 Niet-hernieuwbare PASS-abonnementen kunnen niet worden stopgezet.

12 VERBREKING VAN DEZE EULA

12.1 Indien een Abonnee inbreuk maakt op een van de bepalingen van deze EULA, behoudt ELEVEN zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Abonnee in kwestie, diens Abonnementsdiensten-account of toegang tot de Abonnementsdiensten (of een deel hiervan, met inbegrip van, maar zonder hiertoe te zijn beperkt, het nog geldende PASS-abonnement) te beperken, op te schorten of te beëindigen.

12.2 Onverminderd artikel 12.1, behoudt ELEVEN zich het onbeperkt recht voor om, naar eigen goeddunken, de creatie van een Abonnementsdiensten-account, alsook elke aankoop, of poging tot aankoop van een PASS-abonnement te weigeren en/of te verwerpen, zonder ertoe verplicht te zijn om de redenen van deze weigering en/of verwerping op te geven.

13 SCHADEVERGOEDING

13.1 De Abonnee gaat ermee akkoord om op verzoek ELEVEN, zijn Gelieerde Ondernemingen, bestuurders, directeuren, werknemers, contractanten en agenten te vrijwaren van en schadeloos te stellen tegen alle verliezen, schade, kosten, vonnissen, straffen, aansprakelijkheden, boetes, en kosten van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, juridische kosten en voorschotten) die ze hebben verkregen of hen werden opgelegd, of een van hen heeft opgelopen in verband met en/of voortvloeiend uit de aankoop van, de toegang tot en gebruik door de Abonnee van de Abonnementsdiensten (of een onderdeel hiervan), of uit een schending van de voorwaarden van deze EULA door de Abonnee.

14 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

14.1 De Abonnee erkent en gaat er onherroepelijk mee akkoord dat ELEVEN, zijn Gelieerde Ondernemingen, bestuurders, directeuren, werknemers, contractanten en agenten in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg -en exemplaire schade, of schade wegens gederfde winst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor het verlies van goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als ELEVEN, zijn Gelieerde Ondernemingen, bestuurders, directeuren, werknemers, contractanten en agenten op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade) die de Abonnee zou hebben geleden of opgelopen, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, onjuiste voorstelling van zaken, strikte aansprakelijkheid of anderszins, in verband met en/of voortvloeiend uit:

(a) de aankoop, de toegang tot en het gebruik van, of het onvermogen om de Abonnementsdiensten (of een deel hiervan) aan te kopen, er toegang toe te krijgen en/of te gebruiken;

(b) de ongeoorloofde aankoop van, toegang tot en gebruik van de Abonnementsdiensten (of een deel hiervan) door middel van een Abonnementsdiensten-account; of

(c) elke andere kwestie in verband met de Abonnementsdiensten (of een deel hiervan).

14.2 Niettegenstaande enige andere bepaling in deze EULA, zal de totale aansprakelijkheid van ELEVEN voortvloeiende uit of in verband met deze EULA, hetzij voortvloeiend uit contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of andere, beperkt zijn tot de werkelijke bedragen die een Abonnee voor de aankoop van een PASS-abonnement aan ELEVEN had betaald op het moment dat de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid heeft plaatsgevonden.

15 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

15.1 De aankoop van, de toegang tot en het gebruik van de Abonnementsdiensten alsook deze EULA, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België en Luxemburg.

15.2 Wanneer een geschil binnen een redelijke termijn niet op een bevredigende wijze minnelijk kan worden opgelost, kan de Abonnee beroep doen op de Consumentenombudsdienst door te klikken op deze link https://consumentenombudsdienst.be/nl. De Abonnee heeft door te klikken op deze link naar het online platform van de Europese Unie voor onlinegeschillenbeslechting eveneens toegang tot, en kan gebruik maken van, de procedure van buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

16 ALGEMEENHEDEN

16.1 Geen vertraging, toegeeflijkheid of verzuim bij de uitoefening van enig recht, macht of rechtsmiddel door ELEVEN uit hoofde van deze EULA of de wet, zal afbreuk doen aan, of worden opgevat als het afstand doen van een dergelijk recht, macht of rechtsmiddel of enig ander recht, macht of rechtsmiddel van ELEVEN. 

16.2 De Abonnee zal zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze EULA aan de wet of in het eigen vermogen (onder meer door middel van een heffing of een verklaring van vertrouwen), niet afstaan, sublicentiëren, overdragen, opdragen of andere transacties mee verrichten, noch zijn verplichtingen, geheel of gedeeltelijk overdragen uit hoofde van deze EULA, noch de bedoeling hebben om dit te doen.

17 KLANTENSERVICE

17.1 Indien de Abonnee meer informatie wenst over de dienstverlening van ELEVEN en de kenmerken ervan, of hulp nodig heeft met betrekking tot zijn Abonnementsdiensten-account of iedere ander aankoop van een PASS-abonnement, kan hij steeds contact opnemen via het adres info@elevensports.be of info@elevensports.lu.

17.2 Als een Abonnee vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de Persoonsgegevens die hij als Abonnee aan ELEVEN eventueel heeft verstrekt, of niet langer marketingmededelingen wenst te ontvangen, kan hij steeds contact opnemen via het e-mailadres info@elevensports.be of info@elevensports.lu.

18 WATCH TOGETHER 

18.1. Alle gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn om de Watch Together-functie te kunnen gebruiken;

18.2. Het is de verantwoordelijkheid van de Room-beheerder om ervoor te zorgen dat alle gasten (ongeacht of ze Abonnees zijn of niet (“Gebruikers”)) voldoen aan deze Aanvullende voorwaarden;

18.3. Elke individuele Gebruiker stemt er ook mee in deze Aanvullende Voorwaarden na te leven;

18.4. De Room toont alle voornamen van de gebruiker naast hun webcambeeld;

18.5. Gebruikers mogen geen persoonlijke informatie vragen of delen (bijv. Volledige naam, adres, contactgegevens etc.);

18.6. Gebruikers mogen de privé-informatie van anderen niet publiceren of plaatsen zonder hun uitdrukkelijke toestemming en toestemming;

18.7. Gebruikers mogen de distributie van een Room op geen enkele manier streamen, restreamen, verzenden of anderszins inschakelen;

18.8. Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om ervoor te zorgen dat iedereen die via zijn webcam verschijnt, instemt met zijn opname in de Room;

18.9. Gebruikers kunnen een Room te allen tijde verlaten, maar de Room blijft open;

18.10. De Room wordt alleen gesloten als de Room-admin deze verwijdert of Eleven Sports deze sluit, waarna deze voor alle Gebruikers wordt gesloten;

Misbruik

18.11. Eleven Sports moedigt gezond geklets en discussie in de Room aan, maar tolereert of staat geen beledigend of hatelijk gedrag toe;

18.12. Als Gebruikers misbruik of anderszins ongewenst gedrag in een Room ervaren, raadt Eleven Sports aan dat de Gebruiker de Room verlaat;

18.13. Gebruikers kunnen misbruik melden door het profiel van de relevante gebruiker in de Room te selecteren en de link “Report Abuse” te volgen. Geef zoveel mogelijk informatie om Eleven Sports in staat te stellen de kwestie goed te onderzoeken.

18.14. Eleven Sports zal de claim onderzoeken zodra dat kan en zal stappen ondernemen die zij nodig acht om deze te behandelen. Dit kan onder meer het blokkeren van de beledigende persoon, het sluiten van de Room of, indien nodig, het gedrag melden aan de relevante autoriteiten.

terug naar boven